sE searched 

prof. mr. T.M. Kolle's bedrog: acte...

 www.pwright.ytmnd.com


Till Kolle & dogan.jpg (6774 Byte)Selale Dogan    


Prof. mr. T.M. Kolle valt door de mand in de sE casus:


Gaande de beroepsprocedure neemt Tychon nu zelfstandig een akte teneinde aanvullend bewijs aangaande eerdere stellingen in te brengen dat door structurele doch sluipende nalatigheden van prof. mr. T.M. Kolle en mr. A.S. Dogan, beiden advocaten merkenrecht bij  Heitmann von Meding  www.hvm-law.com te Amsterdam, nu pas boven water is gebracht, mede door inspanningen van derden waaronder het transparante externe deskundigenonderzoek in de bodemprocedure door buro KLOET EN VAN DE MERWE ARCHITEKTEN te Delft. Tot in laatste instantie weigert Till Kolle principiële onzinnigheden zijnerzijds te verklaren of erover te communiceren - zie onder meer 'Lawyer deceit prof. mr. T.M. Kolle' onder Trade Mark Terror Dell hiernaast, linker menu. (wordt vervolgd en uit de doeken gedaan)


Het vertrouwen in bovenstaande advocaten is na zo'n vier jaar en 70.000,00 euro per direct eenzijdig opgezegd. De zaak van procesvertraging en opzettelijke ondermijning zal apart dienen.    VERSUS       
Dell using and abusing a copied trademark for eight years without paying or asking permission! Compare the decision of the Ofiice for Harmonization in the Internal Markets -OHIM Alicante, Spain


 


 


sE    and prof. mr. T.M. Kolle!


Rolbericht - Rolnummer 2006/0937


College     : Gerechtshof 's-Gravenhage


Rolzitting  : 20 december 2007


Mr. Grabandt stelde voor geintimeerde, waarna voor de komende zitting het volgende geldt:      wij voor akte A.P.


Nieuwe datum:    31 januari 2008


Acte:         de acte is tijdig genomen door mr. J.L.J.E. Koster van Adelmeijer Hoyng Advocaten te Maastricht en bevat als kernstuk de verklaring van M. Dieleman van Dieleman Internetdiensten, (zie hieronder) eveneens te Maastricht.LET OP! 


JURIDISCH  LEERSTUK:      dot.e-world het geval Till Kolle


 


prof. mr. T.M. Kolle, docent Intellectuele Eigendom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ict-gespecialiseerd weet client drie jaar lang aan het lijntje te houden en 65.000 euro lichter te maken. Heeft het over dot.e als dot-E wordt bedoeld en houdt tot het uiterste -pleidooi- vol dat juridische precisie zijn vak is. Lees, huiver en leer: 


 


Verklaring Marco Dieleman, tbv beroep Dell-Tychon, rolnummer 2006/0937


Dieleman internetdiensten, Kapoenstraat 13 6211KV, Maastricht, 28.01.2008 
Ondergetekende, Marco Dieleman verklaart aangaande de reële werking en het werkelijke gebruikvan het merk sE  t.b.v. de merkmethode van het internet sE-merksysteem binnen de relevante periode 11.02.200 - 12.02.2005, het volgende:


Voor rechthebbende -administrative contact- ir. S.G.M.. Tychon zo'n 1200 domeinnamen volgens de -niet geheel volledige- lijsten van productie 45 bij respectievelijk de volgende ICANN-geaccrediteerde registrars te hebben doen registreren in de periode 11.02.2000 - 13.10.2000:Een deel van deze domeinnamen zijn vanaf 25.04.2000 onder het merk sE op de website van Tychon, dot-E.net te koop aangeboden, waarbij de selectie, èèn voor èèn via aanklikken door gegadigden, in een pop-up venster verschenen onder de afbeelding van het merk sE in het statische gedeelte -grijs op de screenshot- links van de -zwarte- verticaal bewegende 'golf' met namen. Aldus werd op iedere aangeklikte domeinnaam telkens afzonderlijk het merk sE aangebracht en dus reëel geexploiteerd.Voorts stel ik vast dat de bijgaande screenshot van 19 June 2002 / Lovells > OAMI 13/03 '03 Fax: +34 96 5144303, die staat gecentreerd op dellaware.com -geregistreerd op 31.07.2000 bij NameIt.net-  een momentopname is van de hele reeks met verticaal bewegende domeinnamen. Een uitsnede dus.Biedingen middels het pop-up venster kwamen via domains@dot-E.net direct bij mij binnen op mijn email adres info@dieleman.nl ter behandeling en administratieve afwikkeling in overleg met rechthebbende Tychon. Zo ook het bod van 4000 DM vam Stefan Schuster, director business development van kabel.com op Tychon's domein .EUtrax.com dat binnen een week na plaatsing binnenkwam: registratie op 29.05.2000 en eerste bod reeds op 06.06.2000.Veel van de sE systeem-gerelateerde dot-E-domeinen staan op p.6 of 24 en p.7of 24 van het gedeelte (B) domeinnamen per registrant -hetgeen registrar moet zijn. Op p.1of 24 staat EUtrax.com, per 29.05.2000 geregistreed bij DirectNic.com. Al deze namen zijn door Tychon bedacht en aan mij ter registratie opgegeven en door hem afgerekend. Hij is dus ook de eigenaar van het achterliggende intellectuele eigendom geweest.Het bod van kabel.com - toch geen klein bedrijf - toont aan dat het louter afbeelden van een merk op een site met gerelateerde domeinnamen wel degelijk een activiteit kan zijn die zonder meer -namelijk via geavanceerde zoekmachines- omzet kan genereren of vinden, en zelfs binnen een week na een idee, concept of uitwerking, zonder mailings of overige reclame , zoals hierboven, als je maar weet hoe sE werkt!   "Je ziet het pas als je het door hebt", zei grootfilosoof Johan Cruijff terecht!Regelmatig heb ik Tychon er echter op gewezen dat het allemaal veel te veel namen werden en het weinig zin had behoudens de strategisch goede namen als greatmarks.com en heb hem herhaaldelijk geadviseerd zich te concentreren op de dot-E-methode en de doorontwikkeling daarvan.Ik zie niet in hoe Tychon Dell te kwader trouw dwars zou hebben willen zitten met al die namen en zijn registraties in China en de Verenigde Staten, die op een heel andere bedoeling wijzen, zeker voor een beginnend ondernemer.Aan de notatie dot.e-world gebezigd door Selale Dogan (die ik niet ken) als in bijgaande Email van 06 maart 2007, kan ik geen touw vastknopen anders dan totale internet-verwarring. Het merk sE vertaalt zich in dot-E met domein dot-E.net en dot-E world als bedrijfsaanduiding.Ik ben van mening dat het sE-systeem' zoals door Tychon ontwikkeld een authentieke eerste claim inhoudt dat zelfs van idee tot eerste resultaat slechts ruim drie maanden nodig had om als volwassen marktpartij mee te dingen naar serieus marktaandeel (bod kabel.com) en met de potentie dat ook te kunnen behouden en zodoende de commerciële bestaansreden volledig waarmaakt.De verbeterde versie van dot-E.net door Oscar Fischer vertoont logischerwijze het alfabetische/numerieke begin van de hele lijst betreffende domeinnamen.. Overigens was licentieneming van het merk sE een logische optie bij veel van de namen.Van prof. mr. T.M. Kolle of mr. A.S. Dogan (als hierboven) heb ik nog nooit gehoord.Het subdomein bij virtualave.net  -xtrella- is door Tychon bedacht en door hem bij Oscar Fischer aangeleverd. Dat had natuurlijk, achteraf gezien, veel beter 'dot-E' kunnen zijn.Een ander bod door een Israelisch High-tech bedrijf kan ik zonder domeinnaam niet in mijn administratie terugvinden.Op 13.10.2000 heb ik de laatste domeinnaam voor Tychon laten registreren.


dot-E.net werd gratis gehost door www.virtualave.net tot ongeveer begin 2004, terwijl de laatste domeinnaam waarvan Tychon rechtmatig eigenaar was, op 13.10.2001 is verlopen, waarna alle namen ook weer vrij kwamen voor derden, of ze nou nog op de website stonden of niet.Op 01.04.2001 eindigde de zakelijke relatie met Tychon door verschil van inzichten en is even later de zaak overgenomen door Dennis Huurdeman van Qliq.it  internet-technologies te Heerlen.Sindsdien heb ik geen contact meer gehad met Tychon, maar wel nog vorig jaar (2007) met Bram Stoeken van buro kloet en van de merwe architekten te Delft, en van aanvullend bewijsmateriaal voorzien (bod van kabel.com) Onlangs is ook nog drs.Marc Hendriks aan de deur geweest en heeft een afdruk van de verbeterde versie van dot-E.net -door Oscar Fischer- meegekregen.Maastricht, 28-01-2000Marco Dieleman -  Dieleman internetdiensten


 


 


 


Oudere communicatie van Till Kolle:


Tillkolle Startende ondernemers - maar ook gevestigde ondernemingen - besteden vaak onvoldoende aandacht aan de bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten. En dat kan tot dure verrassingen leiden. Hoe beschermt u uw onderneming?


De deelnemers aan het televisieprogramma 'Mijn tent is top' Marc en Dave hadden het prima voor elkaar. Een geweldig concept voor hun restaurant, een goed pand en een mooie en toepasselijke naam: 'ComoComo' , Spaans voor 'hoe ik eet'.


Enkele weken na de start blijkt echter dat een Belgisch restaurant in Antwerpen deze naam al eerder als merk heeft laten registreren in heel Europa, en ook daadwerkelijk gebruikt. Een fikse tegenvallen. Pogingen de zaak met de Belgen te regelen mislukken, en de kersverse ondernemers zijn gedwongen een nieuwe naam te zoeken. Een onverwachte en onnodige extra investering in tijd, geld en energie.


Onvoldoende aandacht
Startende ondernemers, maar ook gevestigde ondernemingen, besteden vaak onvoldoende aandacht aan de bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten. En dat terwijl de kern van de onderneming, en de waarde ervan, niet zelden in sterke mate met die rechten samenhangt.


Het succes van TomTom staat en valt met de bescherming door octrooien op hun techniek en auteursrecht op de software.  De waarde van bedrijven als Microsoft, Coca Cola en Mercedes is gebaseerd op een combinatie van de naam en de techniek. En dus van merk en octrooi.


Rechten vooraf
En hetzelfde geldt voor de kleine startende ondernemer met een geweldig idee of concept, een fantastische naam, het begin van een technische revolutie of een spraakmakend design. Cruciaal is dat de bescherming van deze rechten vooraf wordt geregeld. Anders kan het te laat zijn. Ook kan een bedrijf oudere rechten hebben op een product, vinding of naam. En dat kan de hele onderneming in gevaar brengen.


Mogelijkheden
De mogelijkheden tot bescherming van intellectuele eigendom zijn zeer ruim, zowel in Nederland als internationaal.
De naam van de onderneming of van het product kan als merk worden beschermd en een uitvinding als octrooi. Auteursrecht beschermt bijvoorbeeld zelf ontwikkelde software en de inhoud van een website, maar ook in zekere mate een concept . Het ontwerp van een fraai product kan als model worden beschermd en een nieuwe technische ontwikkeling waarschijnlijk als octrooi.


Eigen rechten
Het zorgvuldig omgaan met intellectuele eigendomsrechten voor de startende ondernemer heeft twee kanten. Enerzijds het vooraf goed screenen van al bestaande rechten van derden, om vervelende verrassingen achteraf, en daardoor het verlies van investeringen, te voorkomen. En anderzijds het zelf zorgen voor een adequate, tijdige en kostenefficiënte vastlegging van de eigen rechten.


Hulp
Bij het vooraf controleren van rechten van derden kan de ondernemer veel werk zelf verrichten. Veel databases van de registrerende instellingen zijn online voor iedereen toegankelijk en Google verricht natuurlijk ook wonderen. Voor een definitieve check en het vastleggen van rechten is gespecialiseerde hulp echter aan te raden.


De eigenaren van ComoComo hadden zich waarschijnlijk veel problemen kunnen besparen door tijdig de website van het Europese Merkenbureau te bezoeken. En goede les voor de startende ondernemer. Herhaling is makkelijk te voorkomen.


Till Kolle  (Heitman Von Meding)Page mailing to a friend temporary disabled